skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Wiley Online Library xóa Phân loại theo LCC: D - History (general) and history of europe. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A companion to international history, 1900-2001
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to international history, 1900-2001

Gordon Martel;

E-ISBN 9780470766293 ; E-ISBN 9781444333862

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
A Companion to World War II
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Companion to World War II

Zeiler, Thomas ;Dubois, Daniel M.;

ISBN: 9781405196819 ; E-ISBN: 9781118325018 ; DOI: 10.1002/9781118325018

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
A companion to Europe since 1945
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to Europe since 1945

Larres, Klaus

E-ISBN 9781118729984 ; E-ISBN 9781405106122 ; E-ISBN 9781444308617

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
The Persians
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Persians

Garthwaite, Gene R

E-ISBN 1557868603 ; E-ISBN 9781405144001

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Thinking, recording, and writing history in the ancient world
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Thinking, recording, and writing history in the ancient world

Kurt A. Raaflaub;

E-ISBN 1118412508 ; E-ISBN 1118413121 ; E-ISBN 9781118412503 ; E-ISBN 9781118413128

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
A companion to Stuart Britain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to Stuart Britain

Barry Coward;

E-ISBN 0631218742 ; E-ISBN 9780470998892 ; E-ISBN 9780631218746 ; E-ISBN 9781405189989

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Vladimir putin and the evolution of russian foreign policy.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vladimir putin and the evolution of russian foreign policy.

Lo, Bobo

E-ISBN 1405102993 ; E-ISBN 0405103000 ; E-ISBN 9780470695678

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
A companion to Archaic Greece.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to Archaic Greece.

Raaflaub, Kurt A

E-ISBN 9780631230458 ; E-ISBN 9781444308778

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
A companion to Britain in the later Middle Ages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A companion to Britain in the later Middle Ages

S. H. Rigby;

E-ISBN 0631217851 ; E-ISBN 9780470998779 ; E-ISBN 9780631217855 ; E-ISBN 9781405189736

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The Britons.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Britons.

Snyder, Christopher A

E-ISBN 063122260X ; E-ISBN 9780470758212

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Raaflaub, Kurt A.
  2. Kurt A. Raaflaub
  3. Lo, Bobo
  4. Garthwaite, Gene R.
  5. Snyder, Christopher A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...