skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The German patient crisis and recovery in postwar culture (social history, popular culture, and politics in Germany).
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The German patient crisis and recovery in postwar culture (social history, popular culture, and politics in Germany).

Jennifer M. Kapczynski

E-ISBN 0472070525 ; E-ISBN 0472050524 ; E-ISBN 0472025279 ; E-ISBN 9780472070527 ; E-ISBN 9780472050529 ; E-ISBN 9780472025275

Toàn văn sẵn có

2
The search for normality national identity and historical consciousness in Germany since 1800
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The search for normality national identity and historical consciousness in Germany since 1800

Berger, Stefan

E-ISBN 1571816208 ; E-ISBN 9781571816207 ; E-ISBN 9781571818638 ; E-ISBN 9781782387114

Toàn văn sẵn có

3
The Thirty Years' War and German Memory in the Nineteenth Century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Thirty Years' War and German Memory in the Nineteenth Century

Cramer, Kevin

ISBN: 9780803215627 ; E-ISBN: 9780803206946 ; E-ISBN: 0803206941

Toàn văn sẵn có

4
Gendering modern German history rewriting historiography.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gendering modern German history rewriting historiography.

Hagemann, Karen ;Quataert, Jean H.;

E-ISBN 1845452070 ; E-ISBN 9780857457042 ; E-ISBN 9781845452070 ; E-ISBN 9781845454425

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Shattered past reconstructing German histories
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shattered past reconstructing German histories

Jarausch, Konrad H

E-ISBN 0691059357 ; E-ISBN 0691059365 ; E-ISBN 9780691059365

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Modernism and Totalitarianism : Rethinking the Intellectual Sources of Nazism and Stalinism, 1945 to the Present
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Totalitarianism : Rethinking the Intellectual Sources of Nazism and Stalinism, 1945 to the Present

Shorten, Richard

E-ISBN: 9781137284372 E-ISBN: 1137284374 DOI: 10.1057/9781137284372 ISBN: 9780230252066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
The seduction of culture in german history
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The seduction of culture in german history

Lepenies, Wolf

E-ISBN 0691121311 ; E-ISBN 9780691164618 ; E-ISBN 9780691121314

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Comparative and transnational history central european approaches and new perspectives.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative and transnational history central european approaches and new perspectives.

Haupt, Heinz-Gerhard ;Kocka, Jurgen;

E-ISBN 9780857456038 ; E-ISBN 9781845456153 ; E-ISBN 9781845458034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
The quest for the lost nation writing history in Germany and Japan in the American century
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The quest for the lost nation writing history in Germany and Japan in the American century

Nothnagle, Alan

E-ISBN 0520259440 ; E-ISBN 9780520259447 ; E-ISBN 9780520945814

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
The second generation Émigrés from Nazi Germany as historians.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The second generation Émigrés from Nazi Germany as historians.

Daum, Andreas W. ;Lehmann, Hartmut ;Sheehan, James J.;

E-ISBN 9781782389859 ; E-ISBN 9781782389934

Toàn văn không sẵn có

11
Voyage through the twentieth century a historians recollections and reflections
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Voyage through the twentieth century a historians recollections and reflections

Klemens Von Klemperer

E-ISBN 1845455843 ; E-ISBN 9781845455842 ; E-ISBN 9781845459444

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Divided, but not disconnected German experiences of the Cold War.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Divided, but not disconnected German experiences of the Cold War.

Bankier ;Hochscherf, Tobias ;Laucht, Matthias ;Plowman, Andrew ;Laucht, Christoph;

E-ISBN 9781782380993 ; E-ISBN 9781845456467 ; E-ISBN 9781845457518

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Coping with the Nazi past West German debates on Nazism and generational confl ict,1955-1975.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Coping with the Nazi past West German debates on Nazism and generational confl ict,1955-1975.

Philip Gassert

E-ISBN 1845450868 ; E-ISBN 1845452178 ; E-ISBN 1845455061 ; E-ISBN 9781845450861 ; E-ISBN 9781845452179 ; E-ISBN 9781845455064

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
History in the plural an introduction to the work of reinhart koselleck
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

History in the plural an introduction to the work of reinhart koselleck

Olsen, Niklas

E-ISBN 9780857452955 ; E-ISBN 9780857452962 ; E-ISBN 9781782383819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Popular historiographies in the 19th and 20th centuries 4 cultural meanings, social practices.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Popular historiographies in the 19th and 20th centuries 4 cultural meanings, social practices.

Paletschek, Sylvia;

E-ISBN 9781845457402 ; E-ISBN 9781845459734

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Time and power visions of history in German politics, from the Thirty Years' War to the Third Reich
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Time and power visions of history in German politics, from the Thirty Years' War to the Third Reich

Clark, Christopher

E-ISBN 0691185980 ; E-ISBN 9780691181653 ; E-ISBN 9780691185989

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (10)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2007  (3)
 2. 2007đến2008  (2)
 3. 2009đến2010  (6)
 4. 2011đến2014  (3)
 5. Sau 2014  (2)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Haupt, Heinz - Gerhard
 2. Gassert, Philipp
 3. Lehmann, Hartmut
 4. Jarausch, Konrad H.
 5. Berger, Stefan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...