skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink Book Series xóa Phân loại theo LCC: B - Philosophy. Psychology. Religion xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Witchcraft and Demonology in South-West England, 1640-1789
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Witchcraft and Demonology in South-West England, 1640-1789

Barry, Jonathan

E-ISBN: 9780230361386 E-ISBN: 0230361382 DOI: 10.1057/9780230361386 ISBN: 9780230292260

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Modernism and Nihilism
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Modernism and Nihilism

Weller, Shane

E-ISBN: 9780230294622 E-ISBN: 0230294626 DOI: 10.1057/9780230294622 ISBN: 9780230231047 ISBN: 9780230231030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Magical Treasure Hunting in Europe and North America : A History
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Magical Treasure Hunting in Europe and North America : A History

Dillinger, Johannes, Dr

E-ISBN: 9780230353312 E-ISBN: 0230353312 DOI: 10.1057/9780230353312 ISBN: 9780230000049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Negotiating Clerical Identities : Priests, Monks and Masculinity in the Middle Ages
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Negotiating Clerical Identities : Priests, Monks and Masculinity in the Middle Ages

Thibodeaux, Jennifer D.

E-ISBN: 9780230290464 E-ISBN: 0230290469 DOI: 10.1057/9780230290464 ISBN: 9780230222205

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Converting a Nation
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Converting a Nation

Lang, Ariella

E-ISBN: 9780230615816 E-ISBN: 0230615813 DOI: 10.1057/9780230615816 ISBN: 9780230606722

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Mother Queens and Princely Sons : Rogue Madonnas in the Age of Shakespeare
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mother Queens and Princely Sons : Rogue Madonnas in the Age of Shakespeare

Ray, Sid

E-ISBN: 9781137003805 E-ISBN: 1137003804 DOI: 10.1057/9781137003805 ISBN: 9781137003799

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Witchcraft and Masculinities in Early Modern Europe
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Witchcraft and Masculinities in Early Modern Europe

Rowlands, Alison

E-ISBN: 9780230248373 E-ISBN: 0230248373 DOI: 10.1057/9780230248373 ISBN: 9780230553293

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
The Realities of Witchcraft and Popular Magic in Early Modern Europe : Culture, Cognition and Everyday Life
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Realities of Witchcraft and Popular Magic in Early Modern Europe : Culture, Cognition and Everyday Life

Bever, Edward, Dr

E-ISBN: 9780230582118 E-ISBN: 0230582117 DOI: 10.1057/9780230582118 ISBN: 9781403997814

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Witchcraft and belief in Early Modern Scotland
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Witchcraft and belief in Early Modern Scotland

Goodare, Julian, Dr; Martin, Lauren, Dr; Miller, Joyce, Dr

E-ISBN: 9780230591400 E-ISBN: 023059140X DOI: 10.1057/9780230591400 ISBN: 9780230507883

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (1)
 2. 2008đến2008  (2)
 3. 2009đến2009  (1)
 4. 2010đến2011  (4)
 5. Sau 2011  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Barry, Jonathan
 2. Davies, Owen
 3. Thibodeaux, Jennifer
 4. Dillinger, Johannes.
 5. Miller, Joyce

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...