skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: A - General works. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Advanced Data Mining and Applications: 9th International Conference, ADMA 2013, Hangzhou, China, December 14-16, 2013, Proceedings, Part I
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advanced Data Mining and Applications: 9th International Conference, ADMA 2013, Hangzhou, China, December 14-16, 2013, Proceedings, Part I

Yao, Min ;Wang, Wei ;Zaiane, Osmar ;Cao, Longbing ;Wu, Zhaohui ;Motoda, Hiroshi;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Motoda, Hiroshi (Editor) ; Wu, Zhaohui (Editor) ; Cao, Longbing (Editor) ; Zaiane, Osmar (Editor) ; Yao, Min (Editor) ; Wang, Wei (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642539138 ; ISBN: 3642539130 ; E-ISBN: 9783642539145 ; E-ISBN: 3642539149 ; DOI: 10.1007/978-3-642-53914-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mattern, Friedemann
  2. Zaiane, Osmar
  3. Cao, Longbing
  4. Motoda, Hiroshi
  5. Wu, Zhaohui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...