skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Welsh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ensuring access to care, regulatory relief top themes

Diesing, Genevieve

Hospitals & Health Networks, Mar 2017, Vol.91(3), pp.40-42

ISSN: 10688838

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'We don't need more patients in our hospitals. We need healthier people in our communities.'

Merrill Goozner

Modern Healthcare, Feb 13, 2017, Vol.47(7), p.30

ISSN: 01607480 ; E-ISSN: 19447647

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...