skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Welsh xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transactions
Material Type:
Tạp chí
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transactions

American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers; American Institute of Mining and Metallurgical Engineers ; American Institute of Mining Engineers

c.1 v.21-30 1892/93-1900 index [Tạp chí có phản biện]

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. American Surgical Association
  2. American Institute of Mining, Metallurgical, and Petroleum Engineers
  3. American Microscopical Society

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...