skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Vietnamese xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Plant Cytoskeleton: a Key Tool for Agro-Biotechnology
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Plant Cytoskeleton: a Key Tool for Agro-Biotechnology

Blume, Y.B.; Baird, W.V.; Yemets, A.I.; Breviario, D.

9781402088414; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32649

Truy cập trực tuyến

2
South American Primates
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

South American Primates

Garber, P.A.; Estrada, A.; Bicca-Marques, J.C.; Heymann, E.W.; Strier, K.B.

978-0-387-78704-6; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32680

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessment of genetic diversity among the main fourteen cocoa varieties in Vietnam using plant c/d sequences

Lam Thi, Viet Ha ; Thi Pha, Nguyen ; Thi Lien, Nguyen ; Van Be Nam, Tran ; Thanh Toan, Ha ; Dewettinck, Koen ; Messens, Kathy

Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ = CANTHO UNIVERSITY JOURNAL, 2015

ISSN: 1859-2333

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Characterisation of morphology and anatomy of the main cocoa varieties in the Southern Vietnam

Lam Thi, Viet Ha ; Thi Hang, Phung ; Nhan Dung, Tran ; Thanh Toan, Ha ; Dewettinck, Koen ; Messens, Kathy

Tạp chí Khoa học & Bản tin Trường Đại học Cần Thơ, Phần A, 2015

ISSN: 1859-2333

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Thanh Toan, Ha
  2. Lam Thi, Viet Ha
  3. Dewettinck, Koen
  4. Messens, Kathy
  5. Breviario, D.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...