skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 1.016  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Ngôn ngữ: Undetermined xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Lobbying
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying

Eastman, Hope

Toàn văn sẵn có

2
Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vận động hành lang - Sự tham gia xây dựng pháp luật của các tổ chức xã hội ở Hoa kỳ và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Trương, Hồ Hải Từ khóa:

tr. 45-51; 0866-8612; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/992

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying Regulations and Political Equality in the American States

Flavin, Patrick

American Politics Research, March 2015, Vol.43(2), pp.304-326 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1532-673X ; E-ISSN: 1552-3373 ; DOI: 10.1177/1532673X14545210

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reclaiming the European City and Lobbying for Privilege: Business Improvement Districts in Germany

Michel, Boris ; Stein, Christian

Urban Affairs Review, January 2015, Vol.51(1), pp.74-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1078-0874 ; E-ISSN: 1552-8332 ; DOI: 10.1177/1078087414522391

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diluted regulations—a need to review the theoretical classification of the different lobbying regulatory environments

Veksler, Albert

Journal of Public Affairs, February 2015, Vol.15(1), pp.56-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-3891 ; E-ISSN: 1479-1854 ; DOI: 10.1002/pa.1495

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying effectively for business interests

Schwartz, George

Business horizons, 1981, Vol.24(5), pp. 41-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0007-6813

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
"Le mani sulla legge": il lobbying tra free speech e democrazia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Le mani sulla legge": il lobbying tra free speech e democrazia

Riccardo De Caria

ISBN: 9788867056118

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Building the firm's political (lobbying) strategy

Vining, Aidan R. ; Shapiro, Daniel M. ; Borges, Bernhard

Journal of Public Affairs, May 2005, Vol.5(2), pp.150-175 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-3891 ; E-ISSN: 1479-1854 ; DOI: 10.1002/pa.17

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and social work

Mahaffey, Maryann

Social Work, 1 January 1972, Vol.17(1), pp.3-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00378046 ; E-ISSN: 15456846

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and welfare

Bhagwati, Jagdish N.

Journal of Public Economics, 1980, Vol.14(3), pp.355-363 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727 ; DOI: 10.1016/0047-2727(80)90032-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and welfare a comment

Tullock, G

Journal of public economics, 1981, Vol.16(3), pp. 391-394 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying, DUP activities and welfare a response to Tullock

Bhagwati, Jagdish N

Journal of public economics, 1982, Vol.19(3), pp. 395-401 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0047-2727

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Distortion-triggered lobbying and welfare: A contribution to the theory of directly-unproductive profit-seeking activities

Anam, Mahmudul

Journal of International Economics, 1982, Vol.13(1), pp.15-32 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/0022-1996(82)90003-4

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Big Business Lobbying in Japan: The Case of Central Bank Reform

Langdon, Frank C.

The American Political Science Review, 1 September 1961, Vol.55(3), pp.527-538 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00030554 ; E-ISSN: 15375943 ; DOI: 10.2307/1952681

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying and welfare

Bhagwati, Jagdish N

Bhagwati : Jagdish, 1983, pp. 365-373

Toàn văn không sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Marginal lobbying cost and the optimal amount of rent seeking

Lee, Dwight

Public Choice, 1985, Vol.45(2), pp.207-213 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-5829 ; E-ISSN: 1573-7101 ; DOI: 10.1007/BF00215067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Import competition, international factor mobility and lobbying responses: the schumpeterian industry case

Dinopoulos, Elias

Journal of International Economics, 1983, Vol.14(3), pp.395-410 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/0022-1996(83)90013-2

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The welfare consequences of directly-unproductive profit-seeking (DUP) lobbying activities: Price versus quantity distortions

Bhagwati, Jagdish N. ; Srinivasan, T.N.

Journal of International Economics, 1982, Vol.13(1), pp.33-44 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1996 ; DOI: 10.1016/0022-1996(82)90004-6

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Lobbying, pluralismo, democrazia
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Lobbying, pluralismo, democrazia

Graziano, Luigi

ISBN: 8843003798

Toàn văn không sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trustees, lobbying, and legislators

Calvert, Walter B.

New Directions for Community Colleges, 1976, Vol.1976(15), pp.61-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0194-3081 ; E-ISSN: 1536-0733 ; DOI: 10.1002/cc.36819761512

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 1.016  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (843)
 2. Toàn văn trực tuyến (622)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước1964  (31)
 2. 1964đến1976  (240)
 3. 1977đến1989  (450)
 4. 1990đến2003  (85)
 5. Sau 2003  (206)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. English  (972)
 2. German  (26)
 3. French  (3)
 4. Italian  (1)
 5. Hindi  (1)
 6. Russian  (1)
 7. Byelorussian  (1)
 8. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Bhagwati, Jagdish N
 2. Bhagwati, Jagdish
 3. Dilorenzo, Thomas J.
 4. Olson, Mancur
 5. White, Eugene Nelson

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...