skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Proteins xóa Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immunohistochemical expression of intermediate filaments in diagnostics of diffuse gliomas

Shynkarenko, T.V; Journal Medical Perspectives, (Medicni Perspektivi) (Editor)

Medical perspectives (Medicni Perspektivi), 2017, Vol.22(3), pp.93-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2307-0404 ; E-ISSN: 2307-0404 ; DOI: 10.26641/2307-0404.2017.3.111932

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Shynkarenko, T
  2. T. V. Shynkarenko
  3. Shynkarenko T.V
  4. Shynkarenko, T.V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...