skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Changing modes of global economic governance: from neo-liberalism to neomedievalism

A.V. Kobylianska

Вісник Житомирського державного технологічного університету: Серія: економіка, управління та адміністрування, 01 March 2019, Vol.1(87), pp.162-168 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2617-5630 ; E-ISSN: 2617-5630 ; DOI: 10.26642/jen-2019-1(87)-162-168

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. A.V. Kobylianska
  2. Кобилянська, Алла Валеріївна

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...