skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Towards an Intellectual History of Ukraine: An Anthology of Ukrainian thought from 1710 to 1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an Intellectual History of Ukraine: An Anthology of Ukrainian thought from 1710 to 1995

Lindheim, Ralph ;Luckyj, George, S.N.;; Ralph Lindheim (Editor) ; G.S.N. Luckyj (Editor)

ISBN: 9781442664760 ; ISBN: 1442664762

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Riga in the lyric poetry of the postwar latvian generation

Nollendorfs, Valters

Journal of Baltic Studies, 01 June 1974, Vol.5(2), p.100-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0162-9778 ; E-ISSN: 1751-7877 ; DOI: 10.1080/01629777400000111

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...