skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis of health risk for children living in the areas of atmospheric air polluted with sulfur dioxide emissions

Petrosian, A

Medychni Perspektyvy, 2015, pp.91-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 23070404

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ЗАЛЕЖНІСТЬ СИСТЕМАТИЧНОЇ ТА ЕКОЛОΓІЧНОЇ СТРУКТУРИ ТРАВ’ЯНОΓО ПОКРИВУ ЛІСОВИХ ЕКОСИСТЕМ ВІД АНТРОПОΓЕННОΓО ВПЛИВУ

Miroshnik, N V ; Tertychna, O V

Biolohichnyi Visnyk Melitopol s koho Derzhavnoho Pedahohichnoho Universytetu Imeni Bohdana Khmel nyt s koho, 2016, Vol.6(1), pp.29-40 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 22255486 ; E-ISSN: 22269010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. N. V. Miroshnik
  2. Tertychna, O. V.
  3. Miroshnik, N V
  4. Petrosian, A
  5. Miroshnik, N. V.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...