skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Rodríguez Barreira, Óscar, Pupitres vacíos. La escuela rural de post-guerra. Almería, 1939-1953. Almería, IEA, 2015, 203 pp

Gloria Román Ruiz

Historia Actual Online, 01 October 2015, Issue 38, pp.200-202

ISSN: 1696-2060 ; E-ISSN: 1696-2060

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

"Cвій vs чужий": стереотип поляка в ідеології Галицько‑Волинського літопису

Golik, Roman

Średniowiecze Polskie i Powszechne, 2010, Vol.6(2), pp.81-91

ISSN: 2080-492X ; E-ISSN: 2353-9720

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

«Баварський Географ»: cпроба локалізації слов’янських князівств у IX столітті

Woytowycz, Leontiy

Średniowiecze Polskie i Powszechne, 2010, Vol.6(2), pp.35-66

ISSN: 2080-492X ; E-ISSN: 2353-9720

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

H. Muller, Muller. Een Rotterdams zeehandelaar Hendrik Muller Szn (1819-1898)

T.S. Jansma

BMGN: Low Countries Historical Review, 01 January 1978, Vol.93(2), pp.345-348

ISSN: 0165-0505 ; E-ISSN: 2211-2898 ; DOI: 10.18352/bmgn-lchr.2043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Towards an Intellectual History of Ukraine: An Anthology of Ukrainian thought from 1710 to 1995
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Towards an Intellectual History of Ukraine: An Anthology of Ukrainian thought from 1710 to 1995

Lindheim, Ralph ;Luckyj, George, S.N.;; Ralph Lindheim (Editor) ; G.S.N. Luckyj (Editor)

ISBN: 9781442664760 ; ISBN: 1442664762

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Golik, Roman
  2. Lindheim, Ralph
  3. Woytowycz, Leontiy
  4. Ralph Lindheim
  5. Luckyj, George, S.N.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...