skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

State regulation of social and economic development of rural areas in Ukraine

Anna Alieva

Agricultural and Resource Economics, 01 March 2016, Vol.2(1), pp.12-20 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 2414-584X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Стан соціальної сфери та її роль у житті населення закарпатської області

Palyjchuk, Evgeniya Svyatoslavivna

Človek a spoločnosť, 2013, Issue 2, pp.35-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1335-3608 ; E-ISSN: 1335-3608

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ З БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Zayats, Tetyana ; Yanevych, Nataliya

Економічний часопис-ХХІ, 2013, Issue 5-06(1), pp.56-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-6220 ; E-ISSN: 1728-6239

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ідентифікація проблем і перспективи розвитку соціальної інфраструктури сільських територій України

Tymoshenko, Mykola

ISSN: 2414-584X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Державне регулювання соціально-економічного розвитку сільських територій в Україні

Anna, Alieva

ISSN: 2414-584X

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Infrastructure improvement as the direction of social marketing in the conditions of innovative enterprises and territories development

N.Yе. Kosolap ; О.N. Sumina ; А.S. Teletov

Marketing ì Menedžment Innovacìj, 01 September 2012, Vol.3(3), pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2218-4511 ; E-ISSN: 2227-6718

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social infrastructure of industrial enterprise and its role in the system of employee motivation

N.Ye. Letunovska

Marketing ì Menedžment Innovacìj, 01 March 2014, Vol.5(1), pp.259-269 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2218-4511 ; E-ISSN: 2227-6718

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (6)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Tymoshenko, Mykola
  2. О.N. Sumina
  3. Palyjchuk, Evgeniya Svyatoslavivna
  4. Yanevych, Nataliya
  5. Alieva, A

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...