skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamics of catecholamines in serum of patients with gastroduodenal ulcers complicated by hemorrhage

Kryshen', V P ; Trofimov, M V

Klinichna khirurhiia, November 2013(11), pp.14-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-2130 ; PMID: 24501980 Version:1

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kryshen', V P
  2. Trofimov, M V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...