skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Global trends of economic diplomacy development under globalization

O.L. Kanishchenko ; O.O. Mamalyga

Marketing ì Menedžment Innovacìj, 01 March 2015, Vol.6(1), pp.135-146 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2218-4511 ; E-ISSN: 2227-6718

Toàn văn sẵn có

2
ECONOMIC DIPLOMACY AS A COMMUNICATIVE TOOL FOR FOREIGN ECONOMIC POLICY
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ECONOMIC DIPLOMACY AS A COMMUNICATIVE TOOL FOR FOREIGN ECONOMIC POLICY

Shaida, O.Ye. ; Poliakova, J.V. ; Stepanov, A.V.

Scientific opinion: Economics and Management, 2018, Issue 2 (60)

ISSN: 2521-666X ; DOI: http://dx.doi.org/10.32836/2521-666X/2018-2-60-5

Toàn văn không sẵn có

3
&#1030;&#1053;&#1057;&#1058;&#1048;&#1058;&#1059;&#1062;&#1030;&#1054;&#1053;&#1040;&#1051;&#1030;&#1047;&#1040;&#1062;&#1030;&#1071; &#1059;&#1050;&#1056;&#1040;&#1031;&#1053;&#1057;&#1068;&#1050;&#1054;&#1031; &#1044;&#1045;&#1056;&#1046;&#1040;&#1042;&#1053;&#1054;&#1031; &#1058;&#1040; &#1044;&#1048;&#1055;&#1051;&#1054;&#1052;&#1040;&#1058;&#1048;&#1063;&#1053;&#1054;&#1031; &#1057;&#1051;&#1059;&#1046;&#1041;&#1048; &#1042; &#1055;&#1045;&#1056;&#1030;&#1054;&#1044; &#1053;&#1040;&#1062;&#1030;&#1054;&#1053;&#1040;&#1051;&#1068;&#1053;&#1054;&#1043;&#1054; &#1055;&#1030;&#1044;&#1053;&#1045;&#1057;&#1045;&#1053;&#1053;&#1071; (1917&#8211;1920): &#1055;&#1054;&#1051;&#1030;&#1058;&#1048;&#1050;&#1054;-&#1044;&#1048;&#1055;&#1051;&#1054;&#1052;&#1040;&#1058;&#1048;&#1063;&#1053;&#1048;&#1049; &#1030; &#1047;&#1054;&#1042;&#1053;&#1030;&#1064;&#1053;&#1068;&#1054;&#1055;&#1054;&#1051;&#1030;&#1058;&#1048;&#1063;&#1053;&#1048;&#1049; &#1044;&#1048;&#1057;&#1050;&#1059;&#1056;&#1057;&#1048;<br>UKRAINIAN PUBLIC AND DIPLOMATIC SERVICES INSTITUTIONALIZATION IN THE PERIOD OF THE NATIONAL ASCENSION (1917-1920): THE DISCOURCE OF DIPLOMACY AND EXTERNAL POLITICS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТА ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ В ПЕРІОД НАЦІОНАЛЬНОГО ПІДНЕСЕННЯ (1917–1920): ПОЛІТИКО-ДИПЛОМАТИЧНИЙ І ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРСИ
UKRAINIAN PUBLIC AND DIPLOMATIC SERVICES INSTITUTIONALIZATION IN THE PERIOD OF THE NATIONAL ASCENSION (1917-1920): THE DISCOURCE OF DIPLOMACY AND EXTERNAL POLITICS

Tsivatyi, V.

Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. History, 2018, Issue 137, pp.46-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-2640 ; DOI: http://dx.doi.org/10.17721/1728-2640.2018.137.2.09

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Science, diplomacy, charity, politics... What is in common?--Academician Serhiĭ Komisarenko

Danylova, V M ; Vynohradova, R P

Ukrains'kyi biokhimichnyi zhurnal (1999 ), 2008, Vol.80(2), pp.7-81 [Tạp chí có phản biện]

PMID: 18819377 Version:1

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

МЕТОДОЛОГІЧНІ ВИМОГИ ДО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДИПЛОМАТІЇ

Flissak, Kostyantyn

Економічний часопис-ХХІ, 2013, Issue 3-04, pp.20-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1728-6220 ; E-ISSN: 1728-6239

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ ЯК СКЛАДОВА КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Monkо, Tatiana

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2017, Vol.1(2), pp.52-55 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2226-3209 ; E-ISSN: 2409-0506

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Цирк як предмет гуманітарного наукового аналізу

Elena, Pozharskaya

Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство, 2017, Issue 8, pp.82-86 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2312-4679

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Criteria of enterprise marketing service base forming

O.A. Bilovodska ; T.V. Кyrychenko

Marketing ì Menedžment Innovacìj, 01 June 2014, Vol.5(2), pp.71-80 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2218-4511 ; E-ISSN: 2227-6718

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Роль та місце міжнародних організацій у врегулюванні збройного конфлікту на південному сході України (нормативно-правовий аспект)

Yevtushenko, I

Проблеми законності, 2015, Issue 131, pp.124-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-9281 ; E-ISSN: 2414-990X

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Strategy Of «One Belt And One Way»

DIKAREV O.I. ; SHOSTAK L.B.

DOI: 10.5281/zenodo.1304206 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1304205

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chinese Strategy Of «One Belt And One Way»

DIKAREV O.I. ; SHOSTAK L.B.

DOI: 10.5281/zenodo.1304205 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1304206

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2017  (4)
 5. Sau 2017  (4)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. SHOSTAK L.B.
 2. DIKAREV O.I.
 3. Shaida, O.Ye.
 4. Tsivatyi, V.
 5. Elena, Pozharskaya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...