skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Ukrainian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The person's perception of inner peace and outer peace through the feat of Christian humility

Archpriest Vasyl

Волинський благовісник, 01 October 2017, Vol.5, pp.29-43 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2519-4348 ; DOI: 10.33209/2519-4348-2017-5-23

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

МІФОЛОГІЧНА ОБРАЗНІСТЬ ЯК ПАРАДИГМА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА XX СТОЛІТТЯ

Lehenky, Hilarion

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 2015, Vol.1(2), pp.144-148 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2226-3209 ; E-ISSN: 2409-0506

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Законодавче забезпечення впровадження єдиного органу управління регіональними силами охорони правопорядку в Україні

Orlov, Mikolai

Проблеми законності, 2016, Issue 133, pp.91-97 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-9281 ; E-ISSN: 2414-990X

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Міжнародні механізми захисту права на життя в умовах збройних конфліктів

Usmanov, Y

Проблеми законності, 2018, Issue 140, pp.154-165 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2224-9281 ; E-ISSN: 2414-990X

Toàn văn sẵn có

5
Європейський Союз : Україна.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Європейський Союз : Україна.

European External Action Service ; Delegation to Ukraine

ISBN: 978-92-9238-507-1 ; DOI: 10.2871/380970

Toàn văn sẵn có

6
European Union : Ukraine<br>&#1028;&#1074;&#1088;&#1086;&#1087;&#1077;&#1081;&#1089;&#1100;&#1082;&#1080;&#1081; &#1057;&#1086;&#1102;&#1079; &#1059;&#1082;&#1088;&#1072;&#1111;&#1085;&#1072;.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union : Ukraine
Європейський Союз Україна.

European External Action Service ; Delegation to Ukraine

ISBN: 978-92-9238-591-0 ; DOI: 10.2871/95746

Toàn văn sẵn có

7
&#1028;&#1074;&#1088;&#1086;&#1087;&#1077;&#1081;&#1089;&#1100;&#1082;&#1080;&#1081; &#1057;&#1086;&#1102;&#1079; &#1059;&#1082;&#1088;&#1072;&#1111;&#1085;&#1072;.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Європейський Союз Україна.

European External Action Service ; Delegation to Ukraine

ISBN: 978-92-9238-506-4 ; DOI: 10.2871/34026

Toàn văn sẵn có

8
European Union : Ukraine<br>&#1028;&#1074;&#1088;&#1086;&#1087;&#1077;&#1081;&#1089;&#1100;&#1082;&#1080;&#1081; &#1057;&#1086;&#1102;&#1079; : &#1059;&#1082;&#1088;&#1072;&#1111;&#1085;&#1072;.
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

European Union : Ukraine
Європейський Союз : Україна.

European External Action Service ; Delegation to Ukraine

ISBN: 978-92-9238-590-3 ; DOI: 10.2871/901163

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. European External Action Service
  2. Delegation to Ukraine
  3. Orlov, Mikolai
  4. Archpriest Vasyl
  5. Usmanov, Y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...