skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Sau 2005 xóa Tất cả các phiên bản Sage Publications (CrossRef) xóa Tất cả các phiên bản Turkish xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing the Psychometric Properties of the Scale of Ethnocultural Empathy in Turkey

Özdikmenli-Demir, Gözde ; Demir, Serdar

Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 01 January 2014, Vol.47(1), p.27-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-1756 ; E-ISSN: 1947-6302 ; DOI: 10.1177/0748175613513805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Özdikmenli - Demir, Gözde
  2. Demir, Serdar
  3. Özdikmenli-Demir, Gözde

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...