skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Middle Aged xóa Chủ đề: Mortality xóa Ngôn ngữ: Turkish xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Vincristine as an Adjunct to Therapeutic Plasma Exchange for Thrombotic Thrombocytopenic Purpura: A Single-Institution Experience

Öngören, Seniz ; Salihoğlu, Ayşe ; Apaydın, Tuğçe ; Sadri, Sevil ; Eşkazan, Ahmet ; Ar, Muhlis ; Elverdi, Tuğrul ; Başlar, Zafer ; Soysal, Teoman

Balkan Medical Journal, 2018, Vol.35(6), pp.417-421 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21463123 ; E-ISSN: 21463131 ; DOI: 10.4274/balkanmedj.2017.1215

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can NT-pro BNP Levels Predict Prognosis of Patients with Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease in the Intensive Care Unit?

Özlem Ediboğlu ; Cenk Kıraklı

Balkan Medical Journal, 01 November 2018, Vol.35(6), pp.422-426 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-3123 ; E-ISSN: 2146-3131 ; DOI: 10.4274/balkanmedj.2018.0006

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Association Between Superoxide Dismutase Isoenzyme Gene Expression and Total Antioxidant Status in Patients with an End-Stage Renal Disease

Ana Ninić ; Miron Sopić ; Jelena Munjas ; Vesna Spasojević-Kalimanovska ; Jelena Kotur-Stevuljević ; Nataša Bogavac-Stanojević ; Jasmina Ivanišević ; Sanja Simić-Ogrizović ; Milica Kravljača ; Zorana Jelić-Ivanović

Balkan Medical Journal, 01 November 2018, Vol.35(6), pp.431-436 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-3123 ; E-ISSN: 2146-3131 ; DOI: 10.4274/balkanmedj.2018.0170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumour Necrosis Factor-alpha and Nuclear Factor-kappa B Gene Variants in Sepsis

Leyla Acar ; Nazan Atalan ; E. Hande Karagedik ; Arzu Ergen

Balkan Medical Journal, 01 February 2018, Vol.35(1), pp.30-35 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2146-3123 ; E-ISSN: 2146-3131 ; DOI: 10.4274/balkanmedj.2017.0246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Eskazan, Ahmet Emre
  2. Karagedik, E. Hande
  3. Acar, Leyla
  4. Başlar, Zafer
  5. Apaydın, Tuğçe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...