skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2005 xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Publications (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: Turkish xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Testing the Psychometric Properties of the Scale of Ethnocultural Empathy in Turkey

Özdikmenli-Demir, Gözde ; Demir, Serdar

Measurement and Evaluation in Counseling and Development, 01 January 2014, Vol.47(1), p.27-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0748-1756 ; E-ISSN: 1947-6302 ; DOI: 10.1177/0748175613513805

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Özdikmenli - Demir, Gözde
  2. Özdikmenli-Demir, G.
  3. Demir, Serdar
  4. Demir, S.
  5. Özdikmenli-Demir, Gözde

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...