skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: History xóa Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Birinci Dünya Savaşı’nın Tarihi ve Balkanlar’a Etkisi

Progonati, Erjada

Gazi Akademik Bakış, 2014, Issue 14, pp.97-116 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1307-9778

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inönü Döneminde Resmî Tarih Yazimina Yönelik Yeni Yaklasimlar: Bir Revizyonun Analizi

Çelik, H

Cumhuriyet Tarihi Arastirmalari Dergisi, Fall 2016, Vol.12(24), pp.80-121 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13051458

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Role of History and the Past in Discussions of Nationalism: A Comparative Analysis of the Theories of Eric J. Hobsbawm and Anthony D. Smith

Güder, Süleyman

Insan ve Toplum, 2016, Vol.6(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21467099 ; E-ISSN: 26022745 ; DOI: 10.12658/human.society.6.12.M0189

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kemalizm’in Model Ders Kitabı: Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

Gürses, Fatma

Gazi Akademik Bakış, 2010, Issue 7, pp.233-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1307-9778

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BULGARİSTAN TARİH DERS KİTAPLARINDA TÜRK AZINLIĞIN YERİNE İLİŞKİN BAZI GÖZLEMLER

İsov, Mümin

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi -Trakya Üniversitesi, 2014, Vol.3(1), pp.37-51

ISSN: 2147-1371

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BULGAR TARİH LİTERATÜRÜ VE DERS KİTAPLARINDA BİRİNCİ BALKAN SAVAŞI’NIN DEĞERBİLİMSEL BOYUTLAR

İsov, Mümin

Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi -Trakya Üniversitesi, 2014, Vol.3(2), pp.45-75

ISSN: 2147-1371

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Political Activities of Ismail Kemal Bej Vlora (1870-1908)

Birecikli, İhsan Burak

Gazi Akademik Bakış, 2009, Issue 5, pp.95-122 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1307-9778

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (5)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Isov, Mümin
  2. Çelik, H
  3. Progonati, Erjada
  4. Çelik
  5. Gürses, Fatma

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...