skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mental Health xóa Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diagnosing the National Neurosis: The Underground Journal Şizofrengi and Its Critique of 1990s Turkish Society

Mortenson, Erik ; Karaoğlu, Rafet

Turkish Studies, 20 March 2015, p.1-16 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1468-3849 ; E-ISSN: 1743-9663 ; DOI: 10.1080/14683849.2015.1023192

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Karaoğlu, R.
  2. Karaoglu, Rafet
  3. Karaoglu, R
  4. Mortenson, Erik
  5. Mortenson, E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...