skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMIGRATION AND SETTLEMENT OF ABHASIANS IN THE OTTOMAN EMPIRE ON BRITISH DOCUMENTS, 1864-67

Şaşmaz , Musa

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM; Sayı: 13; 001-014, 2002

ISSN: 1019-469X

Toàn văn không sẵn có

2
IMMIGRATION AND SETTLEMENT OF ABHASIANS IN THE OTTOMAN EMPIRE ON BRITISH DOCUMENTS, 1864-67
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMIGRATION AND SETTLEMENT OF ABHASIANS IN THE OTTOMAN EMPIRE ON BRITISH DOCUMENTS, 1864-67

Şaşmaz, Musa

OTAM(Ankara, 2002, pp.001-014

E-ISSN: 1019-469X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/OTAM_0000000480

Toàn văn không sẵn có

3
JUSTICE AND HOME AFFAIRS: EUROPEANIZATION OF TURKISH ASYLUM AND IMMIGRATION POLICY İN THE LIGHT OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JUSTICE AND HOME AFFAIRS: EUROPEANIZATION OF TURKISH ASYLUM AND IMMIGRATION POLICY İN THE LIGHT OF THE CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN EXPERIENCE

Keser, Hasan

Ankara Avrupa Calismalari Dergisi, 2001, pp.001-016

E-ISSN: 1303-2518 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/Avraras_0000000041

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMIGRATION AND SETTLEMENT OF CIRCASSIANS IN THE OTTOMAN EMPIRE ON BRITISH DOCUMENTS 1857-1864

Şaşmaz , Musa

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM; Sayı: 09; 331-366, 1998

ISSN: 1019-469X

Toàn văn không sẵn có

5
IMMIGRATION AND SETTLEMENT OF CIRCASSIANS IN THE OTTOMAN EMPIRE ON BRITISH DOCUMENTS 1857-1864
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

IMMIGRATION AND SETTLEMENT OF CIRCASSIANS IN THE OTTOMAN EMPIRE ON BRITISH DOCUMENTS 1857-1864

Şaşmaz, Musa

OTAM(Ankara, 1998, pp.331-366

E-ISSN: 1019-469X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1501/OTAM_0000000274

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Yuregir Ovas kylerinden kente (Adana'ya) goc olayi ve goc eden ailelerin sosyo-ekonomik yapilari
The immigration from Yuregir Plain villages to Adana and the socio-economic structures of immigrated families

Arslan , M.R. ; Soysal , M.

The Journal of Agricultural Faculty of Cukurova University, 1994, Vol.(1), pp.49-64

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hasta-hekim ilişkisinin güncel sorunlari ve kültürlerarasi yönleri: bir bakiş
The current problems and cross-cultural perspectives of patient-doctor relation: an overview

Koch, Eckhardt ; Turgut, Tolga

Turk psikiyatri dergisi = Turkish journal of psychiatry, 2004, Vol.15(1), pp.64-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-2163 ; PMID: 15095117 Version:1

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kronik obstrüktif akciğer hastaliği olan hastalarda dolaşimdaki adezyon molekülleri.
Circulating adhesion molecules in patients with chronic obstructive pulmonary disease

Yurdakul, Ahmet Selim ; Taci Hoca, Nevin ; Cimen, Filiz ; Balci, Mustafa ; Atikcan, Sükran

Tuberkuloz ve toraks, 2004, Vol.52(4), pp.356-62 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0494-1373 ; PMID: 15558358 Version:1

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Büyük millet meclisi tutanaklarina Göre Türkiye Cumhuriyeti'nde sağlik politikasi (1923-1933) (I. bölüm).
Health policy of the Republic of Turkey in accordance with the Minutes of the Turkish Parliament (part I)

Ozpekcan, M

Yeni tip tarihi arastirmalari = The new history of medicine studies, 2001, Vol.7, pp.105-60

ISSN: 1300-669X ; PMID: 14570015 Version:1

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Büyük millet meclisi tutanaklarna göre Türkiye Cumhuriyeti'nde sağlik politikasi (1923-1933). II. bölüm.
Health policy of the Republic of Turkey in accordance with the minutes of the Turkish Parliament (Part II)

Ozpekcan, Meliha

Yeni tip tarihi arastirmalari = The new history of medicine studies, 2002, Vol.8, pp.163-274

ISSN: 1300-669X ; PMID: 17152155 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Şaşmaz, Musa
  2. a?Maz,Musa
  3. Şaşmaz , Musa
  4. Bulduk,??Ler
  5. Taci Hoca, Nevin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...