skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cevre Kirliliğinin Izlenmesinde Parazitlerin Rolü
The role of parasites in monitoring of environmental pollution

Yildiz, Kader

Turkiye parazitolojii dergisi, 2008, Vol.32(3), pp.276-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1300-6320 ; PMID: 18985588 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yildiz, Kader

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...