skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Ekonomik Özgürlüklerdeki Yakınsamanın Haldane-Hall Yaklaşımı ile Ölçümü

Akinci, Merter ; Yilmaz, Ömer

Dokuz Eylul Universitesi Sosyal Bilimer Enstitusu Dergisi, 2014, Vol.16(2), pp.193-212 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13023284 ; E-ISSN: 13080911 ; DOI: 10.16953/deusbed.59084

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yilmaz, Ömer
  2. Merter Akinci
  3. Yüce Akinci, Gönül
  4. Ömer Yilmaz
  5. Gönül Yüce Akinci

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...