skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Public Diplomacy Activities of TÜSİAD and MÜSİAD During the AK Party Era

Büyüktanir, Derya

Gazi Akademik Bakis Dergisi, 2018, Vol.11(23), pp.73-98 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13079778 ; E-ISSN: 13095137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Derya Büyüktanır
  2. Büyüktanir, Derya
  3. Büyüktanır, Derya

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...