skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Turkish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cevresel asbest temasi olan bronş kanserli olgularin epidemiyolojik özellikleri.
Epidemiological features of bronchial carcinoma cases with environmental asbestos exposure

Gürbüz, Bilgehan ; Metintaş, Selma ; Metintaş, Muzaffer ; Uçgun, Irfan ; Alataş, Füsun ; Erginel, Sinan ; Bektaş, Yildiz ; Celik, Hatice ; Harmanci, Emel

Tuberkuloz ve toraks, 2004, Vol.52(1), pp.5-13 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0494-1373 ; PMID: 15143366 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Uçgun, Irfan
  2. Gürbüz, B.
  3. Bektaş, Yildiz
  4. Erginel, S.
  5. Harmanci, E.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...