skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1988đến2004 xóa Ngôn ngữ: Thai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Suksa kan khluanyai khao plaeng thua-luang khong malaeng-wi-khao doi chai kapdak kao nieo ; Suksa kan khluanyai khao plaeng thua-luang khong malaeng-wi-khao doi chai kapdak kao nieo
Study on immigration of whitefly, Bemisia tabaci to soybean field by using sticky trap

Boontiwa Wichitwatee ; Srisamorn Pitaksa ; Turnjit Satayavirut

Entomology and Zoology Gazette, 2000, Vol.(2), pp.110-125

ISSN: 0125-3794

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kan plianplaeng khrong sang thang setthakit lae kan chang ngan nai Prathet Thai
Economic structure changes and employment in Thailand

Virat Krasaechat ; Kobchai Chimkul

King Mongkut's Agricultural Journal, 1994, Vol.(1), pp.1-21

ISSN: 0857-0108

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

การเข้าครองพื้นที่และรูปแบบประชาคมปลาบนโครงสร้างแท่งคอนกรีตที่ใช้ในการทดลองฟื้นฟูปะการัง: เอกสารวิชาการฉบับที่ 2/2545
Colonization and assemblage patterns of fishes on concrete structures manipulated for coral rehabilitation: Technical paper no. 2/2002

Ukkrit Satapoomin ; Department Of Fisheries, Bangkok (Thailand). Phuket Marine Biological Center

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kan suksa saphap setthakit sangkhom lae khwam khithen to kan thu-khrong thidin boriwen pa chailen phuakan liang kung nai khet Changwat Chanthaburi Trat
Study of socio-economic and attitudes towards land holding for shrimp farming in mangrove area, Chantaburi and Trat Provinces [Thailand]

Thanakorn Uan-On ; Pisit Sukreeyapongse

3rd conference on conflict and solution of resources and environmental utilization, Nakhon Pathom (Thailand), 19-21 May 1993, 1993, pp.203-214

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Boontiwa Wichitwatee
  2. Virat Krasaechat
  3. Thanakorn Uan-On
  4. Kobchai Chimkul
  5. Pisit Sukreeyapongse

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...