skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Thai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Development of school Administration by using Good Governance Principle for Schools under the Udon thani Primary Educational Service Area Office 4

Bangon Simpan ; Sombat Appamaraka

Journal of Education, Mahasarakham University, 01 June 2018, Vol.12(2), pp.109-120 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1905-9922 ; E-ISSN: 1905-9922

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cassava yield test on farmer's field

Kamphon Narinthraphon ; Naret Sonlaksap ; Charn Tiraporn

[Research reports 1982: Field Crops Research Institute], Department of Agriculture, Bangkok (Thailand).- Bangkok (Thailand), [nd]. p. 343

Toàn văn không sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...