skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Thai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์และสันติวิธีในศาลจังหวัดชายแดนใต้ Restorative Justice and Peaceful Way of the Court in the Southern

ทองขะโชค, กรกฎ

Warasan Nitisat Mahawitthayalai Assumption = Assumption University Law Journal, 2017, Vol.8(2)

ISSN: 22289526

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

การโอนอำนาจสอบสวนที่มิใช่ภารกิจหลักของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปให้ หน่วยงานราชการอื่น Transfer of Authority of Investigations Other than the Principal Mission of the Royal Thai Police to Other Government Agencies

สิริมา นองมณี

Warasan Nitisat Mahawitthayalai Assumption = Assumption University Law Journal, 2017, Vol.8(2)

ISSN: 22289526

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

การเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายในเรือนจำ กับการเพิ่มโอกาสของผู้ต้องขังในการเข้าถึงความยุติธรรม

ผู้ช่วย ดร. พรรณรายรัตน์ ศรีไชยรัตน์

Warasan Nitisat Mahawitthayalai Assumption = Assumption University Law Journal, 2016, Vol.7(1)

ISSN: 22289526

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...