skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Thai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Use of integrated spatial information to support highland agriculture development in Royal Project Foundation Development Centers ; การใช้ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการวางแผนพัฒนาการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง

Phanomsak Phromburom ; Methi Ekasingh

Royal Project Foundation Annual Research Report 2001, Chiang Mai (Thailand), 30-31 Oct 2001, 2002, pp.351-373

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Phanomsak Phromburom
  2. Methi Ekasingh

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...