skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Ngôn ngữ: Thai xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Kan phatthana program computer phua suksa sombat thang faifa khong cell dieo bai sapparot Phuket doi withi dielectrophoresis ; Kan phatthana program computer phua suksa sombat thang faifa khong cell dieo bai sapparot Phuket doi withi dielectrophoresis
Development of a computer program to investigate electrical properties of Phuket pineapple leaf single cells by using dielectrophoresis

Bunthawin , S. ; Butrat , P. ; Boonlamp , M.

Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2003, Vol.(2), pp.227-237 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0125-3395

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Butrat , P.
  2. Boonlamp , M.
  3. Bunthawin , S.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...