skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Ngôn ngữ: Swedish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augment-projektet: delaktighet i kartläggning av tillgänglighet och stöd för deltagande
The Augment Project: Co-Constructive Mapping and Support of Accessibility and Participation

Ekelin, Annelie ; Anderberg, Peter ; Reddy, Kishore; Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation

Lecture Notes in Computer Science, 2010, pp. 95-103 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-15158-3_8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Reddy, K.
  2. Ekelin, A.
  3. Reddy, Kishore
  4. Anderberg, P.
  5. Anderberg, Peter

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...