skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Ngôn ngữ: Swedish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Innovation med öppen källkod ger konkurrensfördelar

Regnell, Björn ; Runeson, Per ; Höst, Martin ; Linåker, Johan

2015

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Linåker, Johan
  2. Höst, Martin
  3. Runeson, Per
  4. Regnell, Björn

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...