skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Norwegian xóa Ngôn ngữ: Swedish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Læring fra uønskede hendelser: En fallstudie av avvikshåndtering i Jernbaneverket
Lärande från oönskade händelser: <em>En fallstudie av avvikelsehantering i Jernbaneverket</em>

Karlsson, Malin; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap
  2. Karlsson, Malin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...