skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Ngôn ngữ: Swedish xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Electronic Government: 10th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2011, Delft, The Netherlands, August 28 – September 2, 2011. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Electronic Government: 10th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2011, Delft, The Netherlands, August 28 – September 2, 2011. Proceedings

Ekelin, Annelie ; Ranerup, Agneta;; Janssen, Marijn ; Scholl, Hans ; Wimmer, Maria ; Tan, Yao-hua

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-642-22877-3 ; E-ISBN: 978-3-642-22878-0 ; DOI: 10.1007/978-3-642-22878-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Augment-projektet: delaktighet i kartläggning av tillgänglighet och stöd för deltagande
The Augment Project: Co-Constructive Mapping and Support of Accessibility and Participation

Ekelin, Annelie ; Anderberg, Peter ; Reddy, Kishore; Blekinge Tekniska Högskola, Sektionen för datavetenskap och kommunikation

Lecture Notes in Computer Science, 2010, pp. 95-103 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-642-15158-3_8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...