skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: Swedish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Online Together: A Sociological Study of the Concept of Togetherness and the Contemporary Conditions for Social Interaction

Eriksson, Lovisa; Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Sociologiska institutionen

ISSN: 0585-5551 ; ISBN: 978-91-554-9593-0

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social närvaro på distansprogram: En kvantitativ studie av hur den förändras över tid

Joshammar, Anna-Malin; Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för data- och systemvetenskap

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Socialnärvaro och kommunikationsverktyg Kommunikationskvalitet inom IT-distans

Hörsell, Joachim; Mittuniversitetet, Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier, Avdelningen för data- och systemvetenskap

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Luận văn, Luận án
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social Dimensions of Robotic versus Virtual Embodiment, Presence and Influence

Thellman, Sam; Linköpings universitet, Institutionen för datavetenskap, Interaktiva och kognitiva system

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...