skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: German xóa Ngôn ngữ: Serbian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

On the multipart singing in the religious practice of orthodox Greeks and Serbs: The theological-culturological discourse

Peno Vesna

Muzikologija, 01 January 2014, Vol.2014(17), pp.129-154

ISSN: 1450-9814 ; DOI: 10.2298/MUZ1417129P

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The principle of laughter in Byelorussian vocal culture as a form of reflection on images of the world

Tawlai Galina V

Muzikologija, 01 January 2014, Vol.2014(17), pp.107-127

ISSN: 1450-9814 ; DOI: 10.2298/MUZ1417107T

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Peno Vesna
  2. Tawlai Galina V
  3. Peno, Vesna
  4. Tawlai, Galina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...