skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: Serbian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manifesto of the Communist Party from the viewpoint of social responsibility

Mulej Matijaž

Sociološki Pregled, 01 January 2018, Vol.52(2), pp.542-558 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0085-6320 ; E-ISSN: 2560-4880

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Elements of a critique of neoliberal model of transition

Golubović Zagorka T

Sociološki Pregled, 01 January 2004, Vol.38(1-2), pp.5-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0085-6320 ; E-ISSN: 2560-4880 ; DOI: 10.5937/socpreg0402005G

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Mulej, Matijaž
  2. Mulej Matijaž
  3. Golubović Zagorka T
  4. Golubovic, Zagorka

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...