skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Serbian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of air pollution on hospital admissions for cardiovascular and respiratory diseases in Niš, Serbia

Milošević Zoran ; Bogdanović Dragan ; Jović Slađana ; Stanković Aleksandra ; Milutinović Suzana ; Rančić Nataša

Vojnosanitetski Pregled, 01 January 2010, Vol.67(6), pp.473-479 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-8450 ; DOI: 10.2298/VSP1006473M

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact of air pollution on the rate of hospital admission of children with respiratory diseases

Nikić, Dragana ; Bogdanović, Dragan ; Stanković, Aleksandra ; Nikolić, Maja ; Milosević, Zoran

Vojnosanitetski pregled, November 2008, Vol.65(11), pp.814-9 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-8450 ; PMID: 19069711 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Stanković Aleksandra
  2. Bogdanović, Dragan
  3. Bogdanovic, Dragan
  4. Milosevic, Zoran
  5. Bogdanovic, D

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...