skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Life Sciences xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Pérez, Liseth ; Lorenschat, Julia ; Massaferro, Julieta ; Paillès, Christine ; Sylvestre, Florence ; Hollwedel, Werner ; Brandorff, Gerd-Oltmann ; Brenner, Mark ; Islebe, Gerald ; Del Socorro Lozano, Maria ; Scharf, Burkhard ; Schwalb, Antje; Pailles, Christine (Editor)

Revista de Biología Tropical, 2013, Vol.61(2), pp.603-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Tumor immunotherapy by epicutaneous immunization requires langerhans cells

Stoitzner, Patrizia ; Green, Laura K ; Jung, Jae Y ; Price, Kylie M ; Tripp, Christoph H ; Malissen, Bernard ; Kissenpfennig, Adrien ; Hermans, Ian F ; Ronchese, Franca; Haon, Marie Laure (Editor)

Journal of Immunology, 01 February 2008, Vol.180(3), pp.1991-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-1767 ; E-ISSN: 1550-6606

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reproductive and larval cycle of the scallop Argopecten purpuratus (Ostreoida: Pectinidae), during El Niño-La Niña events and normal condition in Antofagasta, Chile

Avendaño, M ; Cantillánez, M ; Le Pennec, M ; Thouzeau, G; Thouzeau, Gérard (Editor)

Revista de Biología Tropical, 2008, Vol.56(1), pp.121-132 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kissenpfennig, Adrien
  2. Stoitzner, Patrizia
  3. Lorenschat, Julia
  4. Pérez, Liseth
  5. Schwalb, Antje

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...