skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sách xóa Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Cơ sở dữ liệu: ECONIS (ZBW) xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Shipping conferences under EC antitrust law criticism of a legal paradox
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Shipping conferences under EC antitrust law criticism of a legal paradox

Ortiz Blanco, Luis

E-ISBN 1841135275 ; E-ISBN 9781841135274

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
The house of rothschild in spain, 1812–1941
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The house of rothschild in spain, 1812–1941

Miguel A. López-Morell ; Stephen P. Hasler(Translated)

E-ISBN 9780754668008 ; E-ISBN 9781409451136 ; E-ISBN 9781472404244

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
The power of entrepreneurs politics and economy in contemporary Spain
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The power of entrepreneurs politics and economy in contemporary Spain

Mercedes Cabrera

E-ISBN 1845451856 ; E-ISBN 9781845451851

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Female Ambition : How to Reconcile Work and Family
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Female Ambition : How to Reconcile Work and Family

Chinchilla, Nuria; León, Consuelo

E-ISBN: 9780230508910 E-ISBN: 023050891X DOI: 10.1057/9780230508910 ISBN: 9781403991782

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Women in Management and Life Cycle : Aspects that Limit or Promote Getting to the Top
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Women in Management and Life Cycle : Aspects that Limit or Promote Getting to the Top

Kaufmann, Alicia E.

E-ISBN: 9780230594098 E-ISBN: 0230594093 DOI: 10.1057/9780230594098 ISBN: 9780230202993

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. López-Morell, M.A.
  2. Blanco, Luis Ortiz
  3. Chinchilla, N.
  4. Green, Penny
  5. Kaufmann, Alicia E

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...