skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Dạng tài nguyên: Tài nguyên văn bản xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tài nguyên văn bản
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genómica y preteómica en las enfermedades infecciosas.
Genomics and proteomics in infectious diseases

Aranda, Celia M Alpuche

Salud publica de Mexico, 2009, Vol.51 Suppl 3, pp.S373-6 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1606-7916 ; PMID: 20464209 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Aranda, Celia M Alpuche

theo chủ đề:

  1. Infection
  2. Proteomics
  3. Genomics

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...