skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Anonymous xóa Cơ sở dữ liệu: ABI/INFORM Complete xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multidisciplinariedad frente a los retos

Anonymous

Revista Universidad EAFIT, 2018, pp.104-105 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120341X

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación

Anonymous

Sociedad y Economía, 2018, pp.6-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16576357

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informe anual de bebidas

Anonymous

Industria Alimenticia, Sep 2018, pp.10-12,15,17-19

ISSN: 2330-4561

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Embraer shows product breadth

Anonymous

Flight Daily News, Mar 29-Mar 31, 2016, p.3,S3

E-ISSN: 2398693X

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación revista ESTUDIOS GERENCIALES N.◦ 144

Anonymous

Estudios Gerenciales, Jul-Sep 2017, pp.219-220 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923 ; DOI: 10.1016/j.estger.2017.09.002

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

CARTA DEL EDITOR IN CHIEF

Anonymous

Revista de Globalización, Competitividad y Gobernabilidad, Sep-Dec 2018, pp.2-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19887116

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación

Anonymous

Sociedad y Economía, 2019, pp.5-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16576357

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación revista ESTUDIOS GERENCIALES N.o 146

Anonymous

Estudios Gerenciales, Jan-Mar 2018, Vol.34(146), pp.1-2 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unión Editorial participa nuevamente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México

Anonymous

Procesos de Mercado, Autumn 2018, Vol.15(2), pp.552-553 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16976797

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación revista ESTUDIOS GERENCIALES N.o 148

Anonymous

Estudios Gerenciales, Jul-Sep 2018, Vol.34(148), pp.249-250 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

La nueva página web de Unión Editorial ya está online

Anonymous

Procesos de Mercado, Autumn 2018, p.551 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16976797

Toàn văn sẵn có

12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unión Editorial en las Ferias del Libro de Bogotá y Buenos Aires

Anonymous

Procesos de Mercado, Spring 2018, Vol.15(1), p.565 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16976797

Toàn văn sẵn có

13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Con imágenes satelitales: Analizan asentamientos urbanos informales en Latinoámerica

Anonymous

Revista Universidad EAFIT, 2018, pp.4-11 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120341X

Toàn văn sẵn có

14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dornier 228 pitched as flexible friend

Anonymous

Flight Daily News, Mar 29-Mar 31, 2016, p.1,S2

E-ISSN: 2398693X

Toàn văn sẵn có

15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación revista ESTUDIOS GERENCIALES N.o 147

Anonymous

Estudios Gerenciales, Apr-Jun 2018, pp.125-126 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923

Toàn văn sẵn có

16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informe anual de snacks y panificación

Anonymous

Industria Alimenticia, Aug 2018, Vol.29(8), pp.8-11

ISSN: 2330-4561

Toàn văn sẵn có

17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Informe del director *

Anonymous

Ager, Oct 2018, pp.7-10 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15787168 ; E-ISSN: 15787168

Toàn văn sẵn có

18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Itinerario biosostenible

Anonymous

Revista Universidad EAFIT, 2019, Vol.54(173), pp.20-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0120341X

Toàn văn sẵn có

19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación revista Estudios Gerenciales N.o 151

Anonymous

Estudios Gerenciales, Apr-Jun 2019, pp.93-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923

Toàn văn sẵn có

20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Presentación revista Estudios Gerenciales N.o 152

Anonymous

Estudios Gerenciales, Jul-Sep 2019, pp.235-236 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0123-5923

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 24  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (17)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Anonymous

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...