skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Adult xóa Tất cả các phiên bản Spanish xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

BioTrak virtual reality system: effectiveness and satisfaction analysis for balance rehabilitation in patients with brain injury

Lloréns, R ; Colomer-Font, C ; Alcañiz, M ; Noé-Sebastián, E

Neurologia (Barcelona, Spain), June 2013, Vol.28(5), pp.268-75 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1578-1968 ; PMID: 22727272 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.nrl.2012.04.016

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality hypnosis pain control in the treatment of multiple fractures: a case series

Teeley, Aubriana M ; Soltani, Maryam ; Wiechman, Shelley A ; Jensen, Mark P ; Sharar, Sam R ; Patterson, David R

The American journal of clinical hypnosis, January 2012, Vol.54(3), pp.184-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0002-9157 ; PMID: 22443021 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A new neurofeedback protocol for depression

Dias, Alvaro Machado ; Van Deusen, Adrian

The Spanish journal of psychology, May 2011, Vol.14(1), pp.374-84 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1138-7416 ; PMID: 21568194 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cognitive behaviour therapy (CBT) for depression by computer vs. therapist: patient experiences and therapeutic processes

Gega, Lina ; Smith, Joanna ; Reynolds, Shirley

Psychotherapy research : journal of the Society for Psychotherapy Research, 2013, Vol.23(2), pp.218-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1468-4381 ; PMID: 23390994 Version:1 ; DOI: 10.1080/10503307.2013.766941

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Team learning and effectiveness in virtual project teams: the role of beliefs about interpersonal context

Ortega, Aída ; Sánchez-Manzanares, Miriam ; Gil, Francisco ; Rico, Ramón

The Spanish journal of psychology, May 2010, Vol.13(1), pp.267-76 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1138-7416 ; PMID: 20480695 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determining sociability, social space, and social presence in (a)synchronous collaborative groups

Kreijns, Karel ; Kirschner, Paul A ; Jochems, Wim ; Van Buuren, Hans

Cyberpsychology & behavior : the impact of the Internet, multimedia and virtual reality on behavior and society, April 2004, Vol.7(2), pp.155-72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1094-9313 ; PMID: 15140359 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Virtual reality hypnosis in the treatment of chronic neuropathic pain: a case report

Oneal, Brent J ; Patterson, David R ; Soltani, Maryam ; Teeley, Aubriana ; Jensen, Mark P

The International journal of clinical and experimental hypnosis, October 2008, Vol.56(4), pp.451-62 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1744-5183 ; PMID: 18726807 Version:1 ; DOI: 10.1080/00207140802255534

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Working conditions in a selected sample of call centre companies in Sweden

Norman, Kerstin ; Wigaeus Tornqvist, Ewa ; Toomingas, Allan

International journal of occupational safety and ergonomics : JOSE, 2008, Vol.14(2), pp.177-94 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1080-3548 ; PMID: 18534153 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hypnosis delivered through immersive virtual reality for burn pain: A clinical case series

Patterson, David R ; Wiechman, Shelley A ; Jensen, Mark ; Sharar, Sam R

The International journal of clinical and experimental hypnosis, April 2006, Vol.54(2), pp.130-42 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7144 ; PMID: 16581687 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial audio through a bone conduction interface: Audición espacial a través de una interfase de conducción ósea

Macdonald, Justin A ; Henry, Paula P ; Letowski, Tomasz R

International Journal of Audiology, 01 January 2006, Vol.45(10), pp.595-599 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1499-2027 ; E-ISSN: 1708-8186 ; DOI: 10.1080/14992020600876519

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2006  (1)
 2. 2006đến2007  (2)
 3. 2008đến2009  (2)
 4. 2010đến2011  (2)
 5. Sau 2011  (3)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. French  (3)
 2. German  (3)
 3. Italian  (1)
 4. Portuguese  (1)
 5. Chinese  (1)
 6. Japanese  (1)
 7. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Patterson, David R.
 2. Teeley, Aubriana
 3. Wiechman, Shelley A
 4. Sharar, Sam R
 5. Soltani, Maryam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...