skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

El Nuevo régime administrativo sancionador en la Ley de Tráfico y Seguridad Vial
New administrative penalty regime in the Traffic and Road Safety Law

Campos, Tomás

Securitas Vialis, 2010, Vol.2(2), pp.41-54 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1888-9697 ; E-ISSN: 1989-1679 ; DOI: 10.1007/s12615-010-9026-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. Springer (CrossRef)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Campos, Tomas Cano
  2. Campos, Tomás
  3. Campos, Tomás Cano

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...