skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comparison of conventional therapy, intensive therapy and modified constraint-induced movement therapy to improve upper extremity function after stroke
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of conventional therapy, intensive therapy and modified constraint-induced movement therapy to improve upper extremity function after stroke

Wang, Q ; Zhao, Jl ; Zhu, Qx ; Li, J ; Meng, PP

Journal of Rehabilitation Medicine, 6/2011, Vol.43(7), pp.619-625 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1650-1977 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2340/16501977-0819

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Wang, Qiang
  2. Zhao, Jung-Li
  3. Meng, Ping-Ping
  4. Meng, P.-P.
  5. Zhao, J.-L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...