skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Liver xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Descripción Anatómica, Histológica y Ultraestructural de la Branquia e Hígado de Tilapia (Oreochromis niloticus)
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Descripción Anatómica, Histológica y Ultraestructural de la Branquia e Hígado de Tilapia (Oreochromis niloticus)

Torres R, G. A ; González P, S ; Peña S, E

International Journal of Morphology, 2010, Vol.28(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 0717-9502 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0717-95022010000300008

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Muerte encefálica: repercusión sobre órganos y tejidos.
Brain death: repercussion on the organs and tissues

Domínguez-Roldán, J M ; García-Alfaro, C ; Jimenéz-González, P I ; Hernández-Hazañas, F ; Gascón Castillo, M L ; Egea Guerrero, J J

Medicina intensiva, December 2009, Vol.33(9), pp.434-41 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0210-5691 ; PMID: 19922825 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.medin.2009.03.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Hernández-Hazañas, F.
  2. González P, S
  3. Castillo, Mlg
  4. Peña S, E
  5. Jimenez-Gonzalez, PI

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...