skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partially Automatically Annotated Corpus To Predict Gestural Cues In Embodied Conversational Agents

Ten-Ventura, Carla

DOI: 10.5281/ZENODO.1316348 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1316349

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Partially Automatically Annotated Corpus To Predict Gestural Cues In Embodied Conversational Agents

Ten-Ventura, Carla

DOI: 10.5281/ZENODO.1316349 ; Related DOI: 10.5281/zenodo.1316348

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ten-Ventura, Carla

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...