skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Ngôn ngữ: Spanish xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Les droits humains de l’enfant ; Derechos humanos del niño
The child’s human rights

Skard, Åse

International Journal of Early Childhood, 1969, Vol.1(2), pp.188-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7187 ; E-ISSN: 1878-4658 ; DOI: 10.1007/BF03174233

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lund, Jay R.
  2. Skard, Åse Gruda
  3. Gailey, Robert M.
  4. Gailey, Robert
  5. Gailey, R.M.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...